Sports Committee

Sr. No. Name Designation
1 Sh. S.S. Chauhan Chairman
2 Sh. Surender Member
3 Smt. Seema Srivastava Member
4 Sh. Anil Dahiya Member
5 Sh. Vijay Jangra Member
6 Ms. Priya Raghuvanshi Member
7 Mrs. Abhivyanjana Singh Member
8 Smt. Sukhraj Kaur Member